мсфо

Оцінка для цілей МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності)

Оприлюднено

Оцінка для Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) є актуальним напрямком оцінки майна українських компаній, оскільки міжнародні стандарти фінансової звітності застосовуються у багатьох державах. МСФЗ (IFRS) представляє собою уніфіковану «мову» бізнесу. Стандартизація підходів до надання фінансової звітності дозволяє підвищити її прозорість, роблячи звітність доступною і зрозумілою для всіх зацікавлених користувачів.

Оціночна компанія «Експерт ІН» надає професійні послуги з незалежної оцінки майна, потреба у здійсненні якої з’являється під час приведення у відповідність облікової політики підприємства вимогам МСФЗ відповідно до чинного законодавства України.

Щоб замовити експертну оцінку для цілей МСФЗ

телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Сьогодні в Україні здійснюється поступова адаптація національних норм складання звітності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Так, відповідно до статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року (зі змінами і доповненнями), публічні акціонерні товариства (ПАТ), банки, страхові компанії, а також підприємства, які здійснюють свою діяльність за видами, перелік яких визначається українським урядом, кожного року (починаючи з фінансової звітності за 2012 рік) складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Дані підприємства повинні оприлюднювати свою фінансову звітність, яку підтверджують аудиторські висновки, до 30 квітня наступного року після звітного.

Оцінка справедливої вартості активів для МСФЗ

Головне питання обліку основних засобів - визнання активом основних засобів, встановлення його вартості, амортизаційних нарахувань, а також збитків від зменшення корисності. Тому потрібно здійснити оцінку активів.

При первинному укладанні звітності для відповідності з міжнародними стандартами, суб’єкт оціночної діяльності здійснює роботи для відображення майнового стану підприємства після встановлення справедливої вартості основних засобів. При цьому об'єктами оцінки є основні засоби, нерухомість, у тому числі незавершеного будівництва, а інколи й нематеріальні активи.

В оцінці для Міжнародних стандартів фінансової звітності основним є принцип справедливої вартості. Саме за нею у звітності компанії повинні відображатись всі активи та зобов'язання.  Справедлива вартість – це фактично ринкова вартість, тобто найреалістичніша ціна, за якою можна реалізувати актив на відкритому конкурентному ринку.

При визначенні даної вартості, згідно із міжнародними стандартами є певні особливості.

На відміну від українських стандартів бухгалтерського обліку, методика МСФЗ зводиться до того, що при встановленні ринкової вартості беруться до уваги дисконтовані майбутні грошові потоки.

При цьому для правильної оцінки активів і пасивів підприємства велике значення має коректний вибір дисконтованої ставки, оцінка додаткових ризиків, дотримання визначеної техніки дисконтування, яка затверджена в міжнародній спільноті.

Оцінка складових основних засобів

Досить часто виникає потреба проведення переоцінки основних засобів підприємства для зміни їх вартості в обліку (МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»). Переоцінюватися можуть як всі активи підприємства, так і деякі групи однорідних основних засобів. Після приведення в обліку вартості активів до ринкової вартості, підприємство повинно проводити переоцінку основних засобів регулярно. Для підприємств, які ведуть облік за міжнародними стандартами фінансової звітності, згідно з МСФЗ (IAS) 17 «Оренда» необхідно також переоцінювати основні засоби, що знаходяться у фінансовій оренді. Аналогічно власні активи підприємства. Ця вимога не поширюється на майно, яке використовується на правах оперативної оренди.

Не рідко в актив входять декілька великих частин, які мають різні терміни життя (корисного використання). Відповідно до МСФЗ такі основні засоби обліковуються на балансі як декілька незалежних об'єктів. Такі випадки трапляються при оцінці нерухомості зі нестандартними будівлями, спорудами або інженерними мережами і комунікаціями.

Для зміни фінансової звітності відповідно до стандартів МСФЗ практикуються в основному два методи:

– Адаптація вже існуючої звітності. При цьому підході складання звітності за МСФЗ проводиться зміна інформації та коригування статей вже підготовленої звітності за стандартами бухгалтерського обліку. Активи, зобов'язання та капітал з допомогою оціночних робіт і наступних коригувань, а також додаткових проводок доводяться до необхідної для відображення за МСФЗ величини.

– Також практикуються підходи здійснення паралельного обліку, який полягає в одночасному веденні бухгалтерії і Стандартів бухгалтерського обліку України та за МСФЗ. Даний спосіб підготовки звітності вимагає подвійних витрат, але в той же час є і більш законним з урахуванням світової та української специфіки ведення бухгалтерії.

Оцінка для МСФЗ проводиться в наступному порядку:

  • Фахівці нашої компанії проводять процедури зі складання та аналізу списків активів підприємства, які підлягають оцінці.
  • Згрупування однорідних об'єктів оцінки.
  • Класифікація для вибору відповідних стандартів вартості і методів згідно з вимогами МПО-1.
  • Огляд об'єктів та збір необхідної інформації для ідентифікації та опису об'єктів.
  • Збір необхідної інформації про ринок і аналіз ринку, до якого відносяться об'єкти оцінки.
  • Проведення оціночних розрахунків.
  • Складання звіту про оцінку для МСФЗ.

Замовити оцінку для цілей МСФЗ

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності українськими підприємствами дозволяє залучати інвесторів і акціонерів та більш ефективно управляти ресурсами компанії. Важливим інструментом переходу на МСФЗ є оцінка основних засобів підприємства.

Експерти незалежної оціночної компанії «Експерт ІН» оперативно і якісно виконають оцінку активів за МСФЗ, зроблять максимально точні розрахунки для уніфікації фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів оцінки (IVSC), які встановлюють високі вимоги до методики та процедури оцінки.

Щоб замовити оцінку для МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності) або отримати фахову консультацію телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22 і наш експерт відповість на всі Ваші питання.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити