Оцінка цілісних майнових комплексів

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

В умовах ринкової економіки часто виникає потреба в оцінці загальної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу, наприклад під час злиття окремих підприємств, їх купівлі, приватизації, страхуванні, застави при кредитуванні, банкротстві та ліквідації.

Оціночна компанія "Експерт ІН" надає професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі оцінці цілісного майнового комплексу (ЦМК).

Щоб замовити оцінку або отримати професійну консультацію експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Цілісний майновий комплекс (ЦМК)

Цілісний майновий комплекс (integrated property system) – це господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

Звичайно це багатоелементні виробничі підрозділи або підприємства, що функціонують за своїм проектним призначенням з випуску певної продукції.

Цілісний майновий комплекс включає сукупність активів, що дають можливість підприємству проводити господарську діяльність, а саме:

Нерухомість складається з виробничих та інших будинків; будівель та споруд, передавальних пристроїв та інженерних комунікацій - тепломереж, водопроводу; каналізації, зовнішнього та підземного електропостачання, під'їзних та внутрішніх автомобільних мобільних і залізничних колій, майданчиків.

Рухоме майно - це звичайно виробниче обладнання та установки, транспорт, інвентар.

Усе це розташоване на конкретній земельній ділянці - виробничому майданчику підприємства. На складах та в цехах можуть бути зібрані виробничі запаси, незавершена та готова продукція, зберігатися допоміжні матеріали.

Підприємство може мати і нетипові активи, такі, як нематеріальні об’єкти - майнові права, об'єкти промислової, наукової та інтелектуальної власності. Фінансові відносини з постачальниками, замовниками, іншими організаціями та державою формують дебіторську заборгованість і зобов’язання. Особливі фінансові вигоди підприємство може отримувати від реалізованих інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами, довгострокових вкладень, боргових зобов’язань.

Типовими оціночними завданнями при цьому є оцінка підприємства як діючого (бізнес-організації, бізнесу) і часткового інтересу в ньому. Методологічно ці завдання з погляду оцінки визначаються як рівнозначні з тією лише відмінністю, що при кожному конкретному завданні виникають свої певні особливості його вирішення.

Аналізуючи цілісний майновий комплекс, необхідно розуміти, що в ньому не враховується «додаткова цінність» або ж «прихований капітал», який створює трудовий колектив та його зусилля. Іншими словами, це та вартість, яку власник бізнесу може отримати на ринку понад ціною власних чистих активів. Як правило, таку цінність бізнесу (підприємства) бухгалтери стараються відобразити у вигляді умовної величини нематеріальних активів.

Отже, цілісний майновий комплекс – це все майно підприємства, а також кредиторська та дебіторська заборгованість. Зазначимо, що активи цілісного майнового комплексу складаються з майна та майнових прав багатьох підприємств, які разом мають більшу вартість, ніж кожен окремо. Тому оцінюючи вартість підприємства, як цілісного майнового комплексу, розуміємо, що його загальна вартість не дорівнює арифметичній сумі вартостей окремих майнових об’єктів підприємства. Тут виникає значно складніша система критеріїв оцінки, яка містить оцінку таких складових одного цілого: балансова вартість активів підприємства, розмір майнових прав та обов’язків, сума чистого прибутку, ділова репутація підприємства, ризикованість підприємства з урахуванням майбутніх тенденцій галузі та ін. Призначенням використання поняття цілі.

Основні нормативні положення та методи оцінки ЦMK

Слід розрізняти поняття: сукупна вартість цілісного майнового комплексу, чиста вартість цілісного майнового комплексу, вартість окремого індивідуально визначеного майна підприємства, вартість бізнесу і часткової участі в ньому.

Сукупна вартість ЦМК - це сума вартості активів підприємства, що відображена в його балансі.

Чиста вартість ЦМК - це сукупна вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов'язань.

Вартість окремого індивідуально визначеного майна – це оціночна вартість об'єкта в матеріальній формі (групи інвентарних об'єктів), що становить інтерес на ринку незалежно від сформованої ситуації на підприємстві, для зацікавленого потенційного покупця, з погляду споживчих властивостей об'єкта.

Вартість бізнесу і часткової участі в ньому - це вартість здатності данного бізнесу приносити прибуток та, відповідно, його частини, що припадає на певну частку в бізнесі.

 

Найбільш важливими положеннями національного стандарту № 3 [20], який регулює оцінку цілісного майнового комплексу, є такі:

  1. Вибір бази оцінки ЦМК залежить від мети оцінки та умов використання її результатів.
  2. Проведення попереднього аналізу підприємства, під час якого складається основа допущень, обмежень і припущень про майбутнє бізнесу підприємства.
  3. Для проведення оцінки ЦМК використовуються такі методичні підходи: майновий, дохідний і порівняльний.

Експертна оцінка об'єктів ЦМК

Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, які встановлює законодавство, здійснюють за принципами незалежної оцінки. Основною базою оцінки, що застосовується, є ринкова вартість.

Якщо процес продажу супроводжується додатковими умовами (інвестування або виконання інших потреб, що вимагають додаткових матеріальних видатків, приміром збереження поточного курсу функціонування об'єкта оцінки, якщо даний курс не вкладається в принцип найефективнішого використання), може встановлюватися інвестиційна вартість.

Потенційних покупців цілісного майнового комплексу цікавить, як правило, не лише початкова і залишкова вартість окремих майнових об’єктів, а й сума чистого прибутку, який можна отримати в процесі експлуатації підприємства і ризикованість бізнесу. Крім цього велике значення має розмір майнових прав і обов’язків відповідного суб’єкта господарювання.

Оцінка цілісного майнового комплексу складається з таких етапів:

  • Аналіз організаційно-правової форми підприємства та правових основ здійснення господарської діяльності підприємством.
  • Аналіз фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану за період, який передував оцінці.
  • Аналіз ринку продукції, виробленої підприємством, і використовуваної при її виробництві сировини.
  • Вибір потрібних методичних підходів, методів та оціночних процедур, які найповніше відображають мету оцінки.
  • Узгодження результатів оцінки.
  • Складання звіту про оцінку цілісного майнового комплексу та висновку про його вартість.

Крім цих етапів є ще ряд додаткових. Тому оцінка всіх цих показників в сукупності дає можливість оцінити реальну вартість підприємств.

Замовити оцінку цілісного майнового комплексу

Оцінка цілісного майнового комплексу – це трудомісткий і складний процес, який вимагає достатнього рівня компетентності оцінювача. Наша компанія проводить експертну оцінку цілісного майнового комплексу у повній відповідності до Міжнародних стандартів оцінки та чинного законодавства України. Скориставшись нашими послугами, Ви можете бути впевнені, що оцінка буде виконана професійно, в адекватні терміни і за прийнятною ціною.

Щоб замовити оцінку цілісного майнового комплексу, або отримати консультацію нашого експерта, телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22.